VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Internetový obchodný dom Gazda Áruház spoločnosť s ručením obmedzeným – Všeobecné obchodné podmienky – ďalej len: VOP
I. Vymedzenie pojmov
II. Úvodné ustanovenia
III. Vec definovaná podľa druhu a množstva v terminovanej kúpnopredajnej zmluve a jej vznik
IV. Termíny plnenia
V. Podmienky plnenia, odovzdanie – prevzatie, námietky
VI. Kúpna cena a platobné podmienky
VII. Zodpovednosť
VIII. Právo odstúpenia
IX. Záverečné ustanovenia
I. Vymedzenie pojmov:
Predávajúci: Internetový obchodný dom Gazda Áruház s.r.o, ako právnická osoba, ktorá v záujme súvislých cieľov vykonáva hospodársku činnosť
Kupujúci: Akákoľvek fyzická osoba, právnická osoba, organizácia bez právnej subjektivity resp. osoba ktorá s predávajúcim koná v záujme uzatvorenia právneho vzťahu – vec definovaná podľa druhu a množstva v terminovanej kúpnopredajnej zmluve.
Webový obchodný dom – Prevádzkovateľom domovskej stránky www gazdabolt hu, ktorej hlavným profilom je predaj, je Internetový obchodný dom Gazda Áruház s.r.o.
Podľa znenia občianskeho zákonníka z roku 2013. Zákon V. 6:231§:
(1) Keď sa predávajúci zaviaže k dodaniu veci definovanej podľa druhu a množstva, a ak strany zaznamenajú stupeň odchýlky množstva stanoveného v zmluve, a ktorú predávajúci môže poskytnúť vo väčšom alebo v menšom množstve, kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za skutočne dodané množstvo.
(2) Keď predávajúci poskytne menej od odchýlky množstva ako je v množstve najmenej možné poskytnúť, tak týmto dôsledkom porušenia zmluvy sa prihliada na v zmluve uvedené množstvo.
(3) Keď sa predávajúci zaviaže k dodaniu veci definovanej podľa druhu a množstva kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do poskytnutia ponuky plnenia predávajúcim, keď predávajúci zmluvu povinne plní po častiach, a keď ponúkol plnenie časti služby, vtedy kupujúci na ešte neponúknuté služby môže zmluvu vypovedať. Ak s právom odstúpenia alebo vypovedania zmluvy kupujúci zapríčiní škodu predávajúcemu, je povinný ju uhradiť.
Vec definovaná podľa druhu a množstva alebo Výrobok: vo webovom obchodnom dome zobrazené, a vo webovom obchodnom dome do obehu dané a na predaj ponúkané všetky obežné hnuteľné veci do vlastníctva
Spotrebiteľ: V Občianskom zákonníku definovaný spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá koná mimo rámec profesie, nezávislého povolania alebo obchodnej činnosti
Záruka: podľa Občianskeho zákonníka, resp. špeciálne záruky v spotrebiteľských zmluvách, povinné Záruky
Zmluva uzavretá medzi neprítomnými: je spotrebiteľská zmluva na poskytnutie tovarov a služieb, ktorá zabezpečí v rámci systému predaja na diaľku bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán uzatvorenie zmluvy, a to tak, že v záujme uzatvorenia zmluvy zmluvné strany použijú výhradne prostriedky pre diaľkovú komunikáciu.
Prostriedok pre diaľkovú komunikáciu medzi neprítomnými: je taký prostriedok, ktorý je vhodný na uzatvorenie zmluvy medzi neprítomnými stranami – na vyhlásenie zmluvy. Takýto prostriedok je hlavne adresované alebo aj neadresované tlačivo, štandardný list, v mediálnych produktoch uverejnený inzerát s objednávkou, katalóg, telefón, telefax a zariadenie sprístupňujúce internet.
II. Úvodné ustanovenia
Tieto VOP obsahujú Predávajúcim prevádzkovaný na www gazdabolt hu internetovej adrese webový obchodný dom, kde sú do obehu dané a ponúkané Výrobky.
ďalej práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho, podmienky uzatvorenia terminovanej kúpnopredajnej zmluvy o veci definovanej podľa množstva a druhu, termíny plnenia, podmienky plnenia a platobné podmienky, podmienky zodpovednosti a podmienky práva odstúpenia.
Účinnosť týchto VOP sa výlučne vzťahuje ne služby poskytované webovým obchodným domom, na výrobky predávané webovým obchodným domom, na informácie disponibilné vo webovom obchodnom dome, na uplatnenie práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho, na rozsah právneho vzťahu Kupujúceho a Predávajúceho.
V rozsahu týchto VOP sú zmluvy účinné v maďarskom jazyku.
V rozsahu týchto VOP sa účinné zmluvy nepovažujú za písomné zmluvy, lebo tieto Predávajúci neeviduje.
2. Údaje Predávajúceho:
Názov firmy: INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: H - 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.
Poštová adresa: H - 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.
IČO: 13-09-149602
Prevádzky:
Gazdabolt_1: Flóra Hungária Nagybani Virágpiac, Szigetszentmiklós, M0 lehajtó
Gazdabolt_2: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.
DIČ: HU23489127
Centrálna e-mail adresa: info@gazdabolt.hu
Telefón: (+36) 20 967 4211
3. O podrobných pravidlách medzi spotrebiteľom a podnikateľskými subjektmi je platné nariadenie 45/2014. (II.26.) 11. § (1) odsek v zmysle, že Predávajúci je povinný jasne a pochopiteľne oboznamovať spotrebiteľa o nasledovnom:
a) podľa zmluvy o podstatných vlastnostiach tovaru alebo služby, v médiách a na tovare a službe vo vhodnej miere
Predávajúci podľa zmluvy o podstatných vlastnostiach tovaru alebo služby na webovej stránky www gazdabolt hu, priamo kliknutím na Tovar, kde sa na to vzťahujúcom opise Tovaru dáva podrobná informácia
a) o názve podnikateľského subjektu
Názov firmy: INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ spoločnosť s ručením obmedzeným
b) o poštovej adrese sídla spoločnosti, ak má, tak telefónne číslo, telefaxové číslo a adrese elektronickej pošty, ďalej o názve, sídle, poštovej adrese tej spoločnosti v ktorej mene koná
Poštová adresa sídla spoločnosti: H - 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
e-mail spoločnosti: info@gazdabolt.hu
Telefón spoločnosti: (+36) 20 967 4211
Spoločnosť koná vo vlastnom mene
c) o poštovej adrese kde sa vykonáva obchodná činnosť, o poštovej tej spoločnosti v ktorej mene koná, adresa kde sa môžu adresovať spotrebiteľské sťažnosti keď je odlišná od uvedenej v bode c)
Poštová adr. obchodnej činnosti: : H - 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
Spoločnosť koná vo vlastnom mene
Sprotrebiteľ prípadné sťažnosti môže adresovať na: H - 2310
Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.
d) o poštovej adrese kde sa vykonáva obchodná činnosť, o poštovej tej spoločnosti v ktorej mene koná, adresa kde sa môžu adresovať spotrebiteľské sťažnosti keď je odlišná od uvedenej v bode c)
Poštová adreasa sídla spoločnosti: H – 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
Spoločnosť koná vo vlastnom mene.
Spotrebiteľ prípadné sťažnosti môže adresovať na: H -2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
e) podľa zmuvy za tovar alebo služby o celkovej hodnote navýšenej o daň - alebo keď celkovú hodnotu tovaru alebo služby sa nedá predom reálne vypočítať vzhľadom na jeho povahu - o spôsobe vypočítania, alebo o dodatočných nákladoch (spojených s prepravou a poštovným) alebo keď sa nedá predom reálne vypočítať, o možnosti ďaľších nákladov služby
f) v prípade zmluvy na dobu neurčitú alebo s predplatbou, v ktorej je uvedené, že hodnota protislužby je vyúčtovaná v plnej výške za účtovacie obdobie a zahŕňa všetky náklady. Keď je zmluva o paušále, ten zahŕňa všetky mesačné náklady. Keď sa všetky náklady za služby nedajú predom vypočítať, tak musí obsahovať spôsob dodatočného celkového vyúčtovania .
Predávajúci neaplikuje zmluvy na dobu neurčitú alebo s predplatbou
g) o prostriedkoch použitých na diaľkovú komunikáciu medzi neprítomnými stranami na uzatvorenie zmluvy, ak tieto majú navýšené náklady
Predávajúcim použité prostriedky na diaľkovú komunikáciu medzi neprítomnými stranami na uzatvorenie zmluvy (telefón, telefax) a ich náklady nie sú navýšené náklady
h) o podmienkach plnenia, hlavne o platbe, o preprave, o podmienkach plnenia ako aj o vybavovaní námietok podnikateľským subjektom
Predávajúci oznamuje o podmienkach plnenia, hlavne o platbe, o preprave, o podmienkach plnenia ako aj o vybavovaní námietok podnikateľským subjektom podľa týchto VOP kapitoly IV., V., VI., VII. A VIII., ktoré dávajú podrobný opis
i) právo podľa §20 (právo odstúpenia a výpovede) o uplatňovaní termínov a iných podmienok (hlavne §22 o uplatňovaní práva odstúpenia a výpovede) ako aj podľa prílohy č.2 o vzore vyhlásenia (Odstúpenie/Výpoveď vzor vyhlásenia)
Podľa nariadenia vlády 45/2014 (II.26) §20 odsek (1), (2) a (3):
§20 (1) uzatvorenie zmluvy mimo obchodných priestorov a uzatvorenie zmluvy na diaľku medzi neprítomnými stranami, spotrebiteľovi podľa odseku (2) prináleží právo odstúpenia bez udania dôvodu v na to určenom termíne. Zmluva uzatvorená mimo obchodných priestorov a zmluva na diaľku medzi neprítomnými stranami, ktorá cieli k dodaniu služby, a keď podľa §13 a §19 po prevzatí vyhlásenia sa začalo s plnením, spotrebiteľovi podľa odseku (2) prináleží právo výpovede bez udania dôvodu v na to určenom termíne.
(2) Spotrebiteľ podľa odseku (1) právo odstúpenia alebo výpovede môže uplatniť
a) v prípade zmluvy o kúpe a predaji tovaru
aa) na tovar
ab) na kúpu-predaj viacerých tovarov, keď poskytnutie tovarov je v odlišných termínoch, na poskytnutie posledného tovaru
ac) v prípade viacerých položiek alebo kusov tovarov na naposledy poskytnutú položku alebo kus
ad) v prípade keď tovar v určenom období treba pravidelne poskytovať, pre prvú službu, odo dňa prevzatia, spotrebiteľom určenej tretej osoby, inej ako je prepravca
b) v prípade cielenej zmluvy na službu odo dňa uzatvorenia zmluvy do štrnástich dní
(3) Obsiahnutie odseku (2) bod a) sa netýka spotrebiteľovho práva tohto §-u určeného na odstúpenie, ktoré môže uplatniť v období medzi dňom uzatvorenia zmluvy a dňom prevzatia tovaru
Podľa nariadenia vlády 45/2014 (II.26) §22 odsek (1), (2), (3) a (4):
§22 (1) Zaručené právo spotrebiteľa podľa §20 môže uplatniť
a) v prílohe č. 2 použitím vzoru vyhlásenia alebo
(2) Podnikateľský subjekt na internetovej stránke môže zabezpečiť podľa ustanovení §20 odsek (1) právo uplatňovania. V takomto prípade podnikateľský subjekt na trvalom nosiči neodkladne potvrdí doručenie spotrebiteľského vyhlásenia.
(3) V §20 určené právo treba považovať za uplatnené v termíne, keď spotrebiteľ vyhlásenie podľa §20 odsek (2) resp. podľa §21 odošle pred vypršaním lehoty na to určenej.
(4) Spotrebiteľ je zaťažený dokazovaním toho, že podľa §20 konal v súlade s §-om na to určenom.
Podľa prílohy č.2 k nariadeniu vlády 45/20104 (II. 26) Vzor vyhlásenia Odstúpenie/Výpoveď
(vyplňte a odošlite späť iba v prípade úmyslu zmluvu odstúpiť/vypovedať)
Adresát:
Dolu podpísaní vyhlasujem/vyhlasujeme, že uplatňujem/uplatňujeme právo odstúpenia/ výpovede na tovar alebo poskytnuté služby cielenou zmluvou:
Dátum uzatvorenia zmluvy/dátum prevzatia:
Meno spotrebiteľa/ov:
Adresa spotrebiteľa/ov:
Podpis/y spotrebiteľa/ov: (výhradne ak vyhlásenie je podané v papierovej forme)
Dátum:
j) o tom, že podľa §20 určeného práva (právo spotrebiteľa o odstúpenie/výpoveď) na uplatnenie vrátenia tovaru, poplatky za vrátenie znáša spotrebiteľ, keď ich znášanie predávajúci neprijal, a v prípade zmluvy na diaľku medzi neprítomnými, keď tovar nemožno zasielať poštou.
Predávajúci oznamuje, že pri uplatnení práva odstúpenia/výpovede, spotrebiteľ znáša poplatky za odoslanie, lebo tieto Predávajúci neznáša.
Predávajúci ďalej oznamuje, že pri uplatnení práva odstúpenia/výpovede Tovar ako dobierka sa nemôže zasielať jemu späť.
k) o tom, že podľa §26 je spotrebiteľ povinný uhradiť reálne náklady podnikateľského subjektu, keď podľa §13 a §19 po poskytnutí plnenia uplatní právo výpovede podľa §20
Podľa nariadenia vlády 45/2014 (II.26) §26 odsek (1), (2):
§26 odsek(1) v prípade keď spotrebiteľ podľa §13 a §19 vypovedá zmluvu uzatvorenú mimo obchodných priestorov alebo zmluvu uzatvorenú na diaľku medzi neprítomnými stranami po začatí jej plnenia, pri vyúčtovaní treba vyrátať celkovú sumu za primeranú časť zmluvnej služby navýšenú o daň. V tom prípade, že spotrebiteľ dokáže, že suma je príliš vysoká, primeranú časť poskytnutých služieb treba vypočítať podľa trhovej ceny do doby ukončenia zmluvy .
odsek (2) pri aplikovaní tohto §u treba brať do úvahy pri určení trhoveh ceny, ceny v čase uzatvorenia zmlúv iných podnikateľských subjektov poskytujúcich takéto služby
Podľa nariadenia vlády 45/2014 (II.26) §13:
§13 prosbu/dopyt spotrebiteľa na podnikateľský subjekt o začatie plnenia poskytnutia služby v zmluve na to cielenej §20 odsek(2) ešte pred vypršaním lehoty, je povinný o tom vyslovene upovedomiť podnikateľský subjekt na trvalom nosiči dát.
Podľa nariadenia vlády 45/2014 (II.26) §19:
§19 prosbu/dopyt spotrebiteľa na podnikateľský subjekt o začatie plnenia poskytnutia služby v zmluve na to cielenej §20 odsek(2) ešte pred vypršaním lehoty, je povinný o tom vyslovene upovedomiť podnikateľský subjekt
l) o tom, že keď podľa §29 spotrebiteľovi neprináleží právo uplatňovať §20 resp., o tých okolnostiach pri naplnení ktorých spotrebiteľ stráca právo §20
Podľa nariadenia vlády 45/2014 (II.26) §29 odsek (1), (2):
§29 odsek (1) spotrebiteľovi neprináleží právo uplatňovať §20:
a) v prípade v zmluve cielenej na poskytnutie služby a po poskytnutí celkovej služby, keď podnikateľský subjekt začal plnenie vyslovene predom na prosbu/dopyt spotrebiteľa, a spotrebiteľ toto bral na vedomie, že poskytnutím celkovej služby stráca právo na výpoveď.
a) ohľadom takého tovaru alebo služby, ktorého cena podnikateľského subjektu nemá vplyv na finančný trh, podľa §20 odsek (2) aj počas určeného obdobia môže závisieť od výkyvov
b) v prípade výrobku predom nevyrobeného, ktorý sa zhotovil podľa príkazov spotrebiteľa alebo na jeho vyslovenú žiadosť, alebo takého výrobku, ktorý sa zhotovil jednoznačne na osobu spotrebiteľa,
d) ohľadom výrobkov ľahko sa kaziacich a kvalitu rýchlo strácajúcich
c) ohľadom takých balených výrobkov, ktoré po otvorení nemožno zaslať späť z dôvodu zdravotného a hygienického
d) ohľadom takých výrobkov, ktoré sa po odovzdaní svojím charakterom môžu neoddeliteľne zlučovať s inými výrobkami
e) ohľadom takého nápoja s obsahom alkoholu, ktorého skutočná hodnota nie je ovplyvniteľná podnikateľským subjektom ale výkyvmi trhu, a o ktorého cene sa dohodlo pri kúpnopredajnej zmluve, ale k plneniu zmluvy došlo iba po tridsiatich dňoch odo dňa uzatvorenia zmluvy.
f) v prípade takej podnikateľskej zmluvy, pri ktorej spotrebiteľa vyhľadal podnikateľský subjekt na jeho vyslovenú žiadosť cielenú na súrne odstránenie poruchy alebo vykonanie údržby
g) ohľadom prevzatia zabaleného obalu audio nahrávky, video nahrávky, obrázkového snímku, resp. počítačového softveru, keď spotrebiteľ obal otvoril
j) ohľadom novín, časopisov, novín vydávaných na obdobie, okrem predplatených
k) v prípade zmlúv uzatvorených na verejných dražbách
l) okrem zmlúv cielených na poskytnutie bytovej služby na ubytovanie, dopravu, požičiavanie osobných vozidiel, v prípade zmlúv cielených na poskytnutie stravovacej služby alebo využitie voľného času keď sa v zmluve určil termín alebo lehota plnenia
m)ohľadom nie na vecnom nosiči poskytnutý obsah digitálnych dát, keď podnikateľský subjekt na predom výslovný súhlas spotrebiteľa začal plnenie, a spotrebiteľ súčasne bral na vedomie, že po začatí plnenia stráca právo uplatňovať §20
(2) podľa obsahu odseku (1) bod h) určeného prípadu práva §20 keď na spotrebiteľovu vyslovenú žiadosť cielenú na poskytovanie služby a súrne odstránenie poruchy alebo vykonanie údržby sa vzťahuje aj na použité súčiastky a tovary a služby k nim prislúchajúce.
m) právo povinnosti vzťahujúce sa na záruku nástrojov/inštrumentov a výrobkov
Podľa prílohy č.3 k nariadeniu vlády 45/20104 (II. 26):
Vzor oboznámenia k záruke nástrojov, k záruke výrobkov a záruka
1. Záruka nástrojov
V akom prípade môžete uplatniť Vaše právo na záruku nástroja?
V prípade chybného plnenia podnikateľským subjektom môžete podľa Občianskeho zákonníka uplatniť právo na záruku nástroja.
Aké práva Vám prináležia pri uplatňovaní záruk nástroja?
Podľa Vášho výberu - môžete uplatňovať právo na záruku nástroja:
Môžete žiadať opravu alebo výmenu, okrem prípadu, že by bolo splnenie Vašej požiadavky nemožné alebo, že by pre podnikateľský subjekt oproti iným požiadavkám znamenalo výdavky naviac. Keď ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, tak môžete požiadať o uplatnenie primeranej protislužby, alebo chybu sám opraviť na náklady podnikateľského subjektu alebo chybu dať opraviť iným alebo v krajnom/poslednom prípade môžete od zmluvy aj odstúpiť.
Vybrané právo záruky nástroja môžete zameniť za iné, ale potom Vy znášate náklady s tým spojené, okrem prípadu, že to bolo opodstatnené alebo podnikateľský subjekt na to dal dôvod.
V akej lehote môžete uplatniť Vaše právo na záruku nástroja?
Ste povinný chybu po objavení neodkladne oznámiť, ale najneskôr učiniť tak do dvoch mesiacov od objavenia. Takisto Vás upozorňujem, že po vypršaní dvojročnej lehoty od plnenia zmluvy nemáte nárok na uplatnenie práva záruky nástroja.
Voči komu môžete uplatniť nárok na záruku nástroja?
Nárok na záruku nástroja môžete uplatniť voči podnikateľskému subjektu.
Aká iná podmienka platí pri uplatnení nároku na záruku nástroja?
Okrem nahlásenia chyby do šiestich mesiacov od plnenia nemáte žiadnu inú podmienku k uplatneniu nároku na záruku nástroja, keď potvrdíte, že tovar alebo službu Vám poskytol podnikateľský subjekt.... Po vypršaní šesťmesačnej lehoty od plnenia už ste povinný dokázať, že vami spoznaná chyba už existovala aj v čase plnenia
2. Záruka výrobkov
V akom prípade môžete uplatniť Vaše právo na záruku výrobku?
V prípade hnuteľnej veci ( výrobku) -podľa Vášho výberu- môžete uplatniť podľa obsahu bodu 1 právo alebo záruku na výrobok.
Aké práva Vám prináležia pri uplatňovaní záruky výrobku?
Vaším nárokom pri uplatňovaní záruky je jedine požiadavka na opravu alebo výmenu chybného výrobku.
V akom prípade sa považuje výrobok za chybný?
Výrobok je chybný vtedy, keď pri daní do obehu nezodpovedá platným kvalitatívnym požiadavkám alebo keď nedisponuje výrobcom udanými vlastnosťami.
V akej lehote môžete uplatniť Vaše právo na záruku výrobku?
Právo na uplatnenie záruky výrobku je dvojročné odo dňa zadania do obehu. Po vypršaní tejto lehoty toto právo strácate.
Voči komu môžete uplatniť nárok na záruku výrobku a aká iná podmienka platí pri uplatnení nároku?
Uplatniť nárok na záruku výrobku v prípade hnuteľnej veci máte jedine len voči jeho výrobcovi alebo distribútorovi. Chybu výrobku pri uplatnení nároku na záruku výrobku musíte dokazovať Vy.
V akom prípade sa výrobca (distribútor) zbavuje povinnosti záruky na výrobok?
V takom prípade sa výrobca (distribútor) zbavuje povinnosti záruky na výrobok, keď vie dokázať, že:
výrobok bol vyrobený mimo rámca jeho obchodnej činnosti, resp. do obehu daný, alebo
chyba v dobe dania do obehu podľa stavu vtedajšej vedy a techniky nemohla byť spozorovateľná, alebo
chyba výrobku pochádza z uplatnenia právneho pravidla alebo povinného predpisu orgánu
Výrobca (distribútor) sa zbavuje povinnosti záruky dokázaním iba jedného z prípadov.
Upozorňujem Vás, že v prípade rovnakej chyby nástroja a výrobku nie je možné súbežné uplatnenie záruky nástroja a záruky výrobku. V prípade uplatnenia nároku na záruku výrobku a jeho uznania na vymenený výrobok alebo nárok záruky na opravenú časť nástroja môžete uplatniť voči výrobcovi.
3. Záruka
V akom prípade môžete uplatniť Vaše právo na záruku nástroja?
V prípade chybného plnenia podľa zmluvy/...... Ste povinný poskytnúť záruku.
Aké práva a lehoty plnenia Vám prináležia pri uplatňovaní práva na záruku nástroja?
V akom prípade sa podnikateľský subjekt zbavuje povinnosti záruky?
Podnikateľský subjekt sa zbavuje povinnosti záruky len v prípade, ak dokáže, že dôvod chyby nastal po plnení.
Upozorňujem Vás, že v prípade rovnakej chyby nástroja a výrobku nie je možné súbežné uplatnenie záruky nástroja a záruky výrobku. Mimo toho Vám takisto prináleží právo na uplatnenie záruky podľa uvedeného v bode (1) a (2) nezávisle od uvedeného práva.
n) o oddelení služieb zákazníkom a iných službách po predaji, o záruke a jej podmienkach
Predajcove oddelenie služby zákazníkom: H-2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
Otváracia doba predajcovho oddelenia služieb zákazníkom: Po-Št 8-17 Pi 8-16
Predajca podľa bodu n) o záruke a jej podmienkach už vyhovel povinnosti o opise poskytnutí záruk uvedených v bode m)
m) o tom či je podľa zákona k dispozícii kódex správania sa so zákazom nečestného obchodovania voči spotrebiteľovi, resp. o spôsobe vyžiadania kódexu správania sa
u Predajcu nie je k dispozícii kódex správania sa
n) v prípade zmluvy na dobu určitú o dobe trvania zmluvy, v prípade zmluvy na dobu neurčitú o možnostiach ukončenia
v prípade Predajcu táto podmienka nie je naplnená, tak sa povinnosť informácie opísať tento bod naňho nevzťahuje
o) v prípade takej zmluvy na dobu určitú, ktorá sa môže transformovať na zmluvu na dobu neurčitú, o podmienkach transformácie, a o takto transformovanej zmluvy o možnostiach ukončenia
v prípade Predajcu táto podmienka nie je naplnená, tak sa povinnosť informácie opísať tento bod naňho nevzťahuje
r) o povinnostiach spotrebiteľa podľa zmluvy najkratšej doby
v prípade Predajcu táto podmienka nie je naplnená, tak sa povinnosť informácie opísať tento bod naňho nevzťahuje
s) o podmienkach platenia alebo zaistenia alebo i o poskytnutí iného peňažného zaistenia na žiadosť Predávajúceho zaplateného spotrebiteľom
predávajúci nežiada zaistenie alebo iné peňažné zaistenie
t) o činnosti digitálnych dát a o fungovaní aplikácií technickej ochrany
pre činnosť stránky je potrebné povolenie Internetovej aplikácie súborov cookies
heslá sa uskladňujú v utajenej forme
dátový server je na ploche chránenej heslom a firewallom
u) o spôsobilosti spolupráce hardveru a softveru digitálnych dát zodpovedajúcich racionálnym očakávaniam podnikateľského subjektu
obsah strany je dostupný pomocou moderných stolových a mobilných prehliadacích programov ( najčerstvejšie obmeny Firefox, Opera, Chrome, Explorer )
v) podľa rozhodnutia právneho pravidla alebo podnikateľského subjektu, pre podnikateľský subjekt povinné, ohľadom spôsobe mechanizmu uplatnenia vyšetrenia námietok a hádok mimosúdnou dohodou, a o spôsobe tejto dostupnosti
Predajca , potvrdzuje že spotrebiteľovi prináleží právo obrátiť sa na oddelenie služieb Zákazníkom
Predajca ďalej potvrdzuje, že o adrese a otváracej dobe oddelenia služieb zákazníkom už v bode n) podal informáciu
Predajca prípadnými námietkami spotrebiteľa podľa zákone o ochrane spotrebiteľa z roku 1997 CLV, zaobchádza vyhovujúc týmto nariadeniam
w) o možnosti obracania sa na zmierovací orgán, o názve a poštovej adrese zmierovacieho orgánu príslušného podľa sídla podnikateľského subjektu
názov zmierovacieho orgánu príslušného podľa sídla podnikateľského subjektu: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara činná vedľa Békéltető Testület, alebo v skrátenom názve: Pest Megyei Békéltető Testület
poštová adresa sídla zmierovacieho orgánu príslušného podľa sídla podndikateľského subjektu: H-1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
dopisovacia adresa zmierovacieho orgánu príslušného podľa sídla podnikateľského subjektu:
Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81.
telefón zmierovacieho orgánu príslušného podľa sídla podnikateľského subjektu: : (+36-1) 269-0703
e-mail zmierovacieho orgánu príslušného podľa sídla podnikateľského subjektu: pmbekelteto@pmkik.hu
stránkové dni zmierovacieho orgánu príslušného podľa sídla podnikateľského subjektu: utorok -štvrtok 9-14 h
Oboznámenie vyššie podľa bodov a) až w) tvorí neoddeliteľnú súčasť k veci definovanej podľa druhu a množstva v terminovanej kúpnopredajnej zmluve a nemôže sa meniť, okrem prípadu, že sa o tom zmluvné strany dohodli
III. Vec definovaná podľa množstva a druhu v terminovanej kúpnopredajnej zmluve a vznik zmluvy
Informácie oznamované vo webovom obchodnom dome sa nepovažujú za návrh na uzatvorenie zmluvy. Podľa účinnosti týchto VOP v prípade zadania objednávky, Kupujúci sa považuje za tvorcu ponuky
Technické kroky, ktoré treba učiniť k elektronickému uzatvoreniu zmluvy, ďalej chybne vnesené dáta pred odoslaním vyhlásenia k uzatvoreniu zmluvy a nástroje zabezpečujúce stotožnenie a opravu:
Kupujúci musí vybrať požadovaný Výrobok buď na vhodnej strane kategórie výrobkov alebo podľa nájdení ,,Prehliadača´´! Potom, ak si želá kúpiť daný výrobok, musí vyplniť okienko ,,Množstvo´´ a musí kliknúť na tlačidlo pomenované ,,Košík´´ ! Týmto sa požadované množstvo dostane do košíka Kupujúceho.
Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že v hornej časti obslužnej plochy v boxe pomenovaného ,,Košík´´ môže vždy priebežne pozorovať svoje aktuálne vybrané Výrobky a ich množstvo.
V prípade, že kupujúci si žiada zmeniť množstvo Výrobku, v tom prípade tak môže učiniť na vstupnom polí ,,Množstvo´´, potom je nutné kliknúť na tlačidlo ..Prepočítať!
Kupujúci vo vstupnom poli ,,Množstvo´´ vpísaním čísla 0 a stlačením tlačidla ,,Prepočítať´´ alebo kliknutím na konci riadka sa nachádzajúcim x (,,Odobrať´´), môže vybrané množstvo Výrobku v košíku vymazať!
Po vykonaní požadovaných zmien, Kupujúci kliknutím na tlačidlo ,,Prepočítať´´ sa dostane k novej kúpnej cene.
Ak kupujúci dokončí vyplňovanie objednávky, kliknutím na tlačidlo ,,Platba´´ sa dostáva k ,,Pokladni´´ Kupujúci vyplnením týchto polí tu môže udať svoje údaje k fakturácii a doprave.
V tom prípade, že Kupujúci je už zaregistrovaný a je prihlásený vo webovom obchodnom dome, jeho údaje sa automaticky objavia, vyplniť musí len údaje k doprave ale aj to len v prípade, že sú odlišné od fakturačných.
Kupujúci kliknutím na tlačidlo pomenované ,,Zmeniť´´ sa môže vrátiť na predchádzajúci bod.
Kupujúci kliknutím na tlačidlo pomenované ,,Potvrdenie objednávky s platobnou povinnosťou´´ môže pre Predávajúceho potvrdiť objednávku. Predávajúci upozorňuje Kupujúceho na tú skutočnosť, že kliknutím na tlačidlo pomenované ,,Potvrdenie objednávky s platobnou povinnosťou´´ výslovne berie na vedomie, že jeho zmluvné vyhlásenie obnáša povinnosť platby v prospech Predávajúceho.
Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že v hornej časti obslužnej plochy v boxe pomenovaného ,,Košík´´ môže vždy priebežne pozorovať svoje aktuálne vybrané Výrobky a ich množstvo.
O došlej objednávke Predávajúceho počítačový systém zašle potvrdzujúci e-mail na e-mail Kupujúceho.
Vec definovaná podľa množstva a druhu v terminovanej kúpnopredajnej zmluve uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sa vytvorí potvrdením objednávky elektronickou formou s obsahom vyznačeným v potvrdení.
IV. Termíny plnenia
Predávajúcim oznámené termíny plnenia sú informačné a môžu sa meniť. Vzhľadom na informačné termíny plnenia k oneskoreným dodaniam, resp. ku škodám vzniknutým oneskoreným dodaním Predávajúci neberie zodpovednosť.
Predávajúci si vynahrádza právo preddodania a čiastkového dodania (plnenia) v prípade každej jednej zmluvy. V prípade preddodania resp. čiastkového dodania (čiastkového plnenia) Kupujúci je povinný zaplatiť za dodanie (plnenie) v primeranej časti kúpnu cenu.
Spracovanie objednávok a ich doručenie sa uskutočňuje počas pracovných dní v otváracej dobe a to: Po-Št 9-17h Pi 9-16. Počas dní pracovného pokoja a sviatkov spracovanie objednávok ako aj ich doručenie je prerušené - nie je prevádzkované.
Termín dodania výrobkov nachádzajúcich sa vo webovom obchodnom dome závisí od množstva na sklade.
Zamestnanec Predávajúceho - po spracovaní objednávky - telefónom, faxom, e-mailom oznámi stav objednaných výrobkov a o predpokladanom čase dodania.
Toto ustanovenie je smerodajné aj pri výrobkoch, ktoré nie sú na sklade alebo pri výrobkoch dodaných na objednávku.
V prípade, že Predajca príchod objednaného výrobku Kupujúcemu -od odoslania do 48 hodín – nepotvrdí elektronickou formou, tak sa Kupujúci oslobodzuje od zmluvných povinností.
V. Podmienky plnenia, odovzdanie – prevzatie, námietky
Odovzdanie-prevzatie výrobkov je podľa výberu Kupujúceho buď na prevádzkových miestach uvedených v týchto VOP osobne alebo na Kupujúcim označené miesto s využitím kuriérskej služby na dobierku. V prípade, že k odovzdaniu-prevzatiu objednaného výrobku dôjde na mieste určenom Kupujúcim, potom dodanie zabezpečí Predajca vlastným kuriérom alebo dodanie vykonáva s využitím zmluvnej kuriérskej služby. V tomto prípade náklady spojené s dodaním znáša Kupujúci. Náklady spojené s dodaním výrobku sú uvedené už pri objednávaní.
Doručovacia adresa môže byť výlučne na adrese SVK.
Predajca splnomocneného preberateľa výrobku považuje za takú osobu, ktorá okrem splnomocnenia na preberanie výrobku Kupujúcim, je oprávnená na právne vyhlásenia spojené s odovzdaním-preberaním.
Kupujúci je povinný pri odovzdaní-preberaní skontrolovať prípadné zjavné chyby výrobku a a čo do množstva tak aj ku kvalite výrobku podať námietky, ďalej porovnať prevzaté výrobky s položkami na faktúre a prípadné nezrovnalosti oznámiť. Strany po odovzdaní-preberaní, v prípade, že Kupujúci nepodal námietky, považujú vo faktúre účinkujúce položky za úplne dodané.
Ak doručenému výrobku nebráni použitie na to určené, ak je množstevný schodok málo významný Kupujúci nie je oprávnený prevzatie - na tomto základe - odoprieť vyplatenie kúpnej ceny výrobku.
Prevzatím výrobku riziko škody výrobku z Predajcu, alebo súčinnej osoby Predávajúceho, prechádza na Kupujúceho.
Náklady na dodávku sú nasledujúce:
Hmotnostný limit od-do
Náklady za dopravu
Hodnotový limit
0-3 kg 7,35 €
3,01-10 kg 8,15 €
10,01-15 kg 8,65 €
15,01-20 kg 9,30 €
20,01-25 kg 9,80 €
25,01-31,5 kg 10,50 €
31,51-50 kg 19,50 €
50,01-75 kg 29,50 €
75,01-100 kg 44,00 €
100,01-150 kg 63,00 €
150,01-200 kg 78,50 €
nad 200 kg individuálny výpočet
 
VI. Kúpna cena a platobné podmienky
Výrobky vo webovom obchodnom dome sú označené hrubou kúpnou cenou obsahujúcou daň z pridanej hodnoty.
Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že ceny uvedené v cenníkoch sú len orientačné.
Predávajúci si vyhradzuje právo na to, že vo webovom obchodnom dome uvedené výrobky a ich ceny, obzvlášť v tom prípade, že zmena výmenných kurzov alebo iná pri uzatvorení zmluvy neznáma príčina spôsobila u Predajcu zvýšené náklady bez zvýšenia kúpnej ceny. Mieru zvýšenia ceny je Predávajúci na žiadosť Kupujúceho potvrdiť. Predajca je povinný neodkladne oznámiť o skutočnosti zvýšenia ceny Kupujúceho.
V prípade objednávok v rozsahu týchto VOP sú možné nasledovné spôsoby platieb:
v hotovosti v niektorej prevádzke určenej podľa týchto VOP
na dobierku plnením kuriérovi vykonávajúcemu dodávku
bankovým prevodom vopred
V prípade osobného odberu výrobku v niektorej prevádzke podľa týchto VOP Predajcom určenej, je Kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu súčasne s odovzdaním prevzatím výrobku
V prípade dobierky ak Kupujúci nevie zaplatiť kúpnu cenu výrobku, alebo ak sa výrobok z dôvodov nepripísateľných Predajcovi nemôže dodať, Kupujúci je povinný znášať náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu s disponovateľnosťou výrobku a jeho dodaním.
Úhrada kúpnej ceny v splátkach je možná výlučne len s písomným súhlasom Predávajúceho.
V prípade oneskorenej platby, na dobu oneskoreného plnenia Predávajúci má právo na vyúčtovanie dvojnásobku základnej sadzby úroku vyhlásenej centrálnou bankou ako úrok z omeškania.
VII. Zodpovednosť
Predávajúci nezodpovedá za také škody, ktoré nevyplývajú priamo z jeho plnenia, obzvlášť za ušlý zisk alebo za nemajetkové škody Kupujúceho.
Predávajúci nezodpovedá za to či je výrobok použiteľný na vlastné účely Kupujúceho. Kupujúci je povinný prešetriť či výrobok zodpovedá jeho cieľom na použitie.
VIII. Právo odstúpenia
1. Spotrebiteľom prináleží právo odstúpenia bez udania dôvodu podľa zákona na to vzťahujúceho sa.
V prípade takej zmluvy, ktorá cieli k dodaniu služby, keď podľa príslušného zákona dôjde k vyhláseniu a následne sa začne plnenie zmluvy, spotrebiteľovi prináleží právo odstúpenia bez udania dôvodu.
Spotrebiteľ v predchádzajúcom uvedené právo odstúpenia alebo výpovede môže uplatniť
a) v prípade zmluvy o kúpe a predaji výrobkov
aa) na výrobok
ab) v prípade kúpe a predaji viacerých výrobkov, keď poskytnutie jednotlivých výrobkov sa uskutočňuje v odlišných termínoch, na naposledy poskytnutý výrobok
ac) v prípade viacerých položiek alebo kusov výrobkov, na naposledy poskytnutú položku alebo kus
ad) v prípade keď tovar v určenom období treba pravidelne poskytovať, pre prvú službu, odo dňa prevzatia spotrebiteľom určenej tretej osoby, inej ako je prepravca
b) v prípade cielenej zmluvy na službu odo dňa uzatvorenia zmluvy do štrnástich dní vrátane
(V predchádzajúcom bode 1 uvedené, sa netýkajú spotrebiteľovho práva, aby medzi dňom uzatvorenia uzatvorenia zmluvy a dodaním tovaru, uplatnil právo odstúpenia. )
Spotrebiteľ v predchádzajúcom podrobne uvedené právo na odstúpenie/výpoveď podľa príslušného zákona a podľa Predajcom uvedeného II/3i týchto VOP, môže uplatniť použitím vzoru vyhlásenia alebo na to vzťahujúcim sa jednoznačným vyhlásením.
Spotrebiteľove právo odstúpenia/výpovede, treba považovať za podané v lehote, ak spotrebiteľ vyhlásenie odošle vpred vypršaním lehoty vyššie uvedenej. V tomto kole spotrebiteľovi prináleží povinnosť dokazovania.
Údaje predajcu:
Názov: INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: H- 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.
Poštová adresa: H 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.
IČO: 13-09-149602
Prevádzky:
Gazdabolt_1: Flóra Hungária Nagybani Virágpiac, Szigetszentmiklós, M0 lehajtó
Gazdabolt_2: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.
Daňové číslo: 23489127-2-13
Centrálny e-mail: info@gazdabolt.hu
Telefón: (+36) 20 967 4211
2. Povinnosti Predajcu v prípade odstúpenia alebo výpovede spotrebiteľa
Keď spotrebiteľ vyhovujúc (podľa zákona) vyššie uvedeným odstúpi od zmluvy, Predajca neodkladne od získania vedomosti o odstúpení ale najneskôr do štrnástich dní, vráti celú sumu zaplatenú spotrebiteľom za protislužbu, vrátane celkových nákladov spojených s plnením.
V prípade odstúpenia alebo výpovede Predajca vráti prislúchajúcu sumu späť spôsobom úhrady, ktorý udá spotrebiteľ. Na základe vysloveného súhlasu spotrebiteľa môže Predajca zvoliť aj iný spôsob úhrady, ale v tomto prípade žiadne poplatky naviac neznáša spotrebiteľ.
Keď si spotrebiteľ vybral iný spôsob dopravy, než je najmenej finančne náročná bežne zaužívaná forma dopravy, Predajca nie je povinný tieto zvýšené náklady s tým spojené uhrádzať späť.
V prípade zmluvy o kúpe a predaji výrobkov, Predajca môže zadržať sumu na vrátenie až do doby, pokým Spotrebiteľ neposkytne výrobok späť, alebo bezpochybne potvrdí, že ten odoslal späť, do úvahy sa berie skorší termín. Predajcovi neprináleží právo zadržania ak sa zaviazal, že výrobok dopraví sám späť.
3. Povinnosti Spotrebiteľa v prípade odstúpenia alebo výpovede
Keď spotrebiteľ vyhovujúc (podľa zákona) vyššie uvedeným odstúpi od zmluvy, je povinný neodkladne od vyhlásenia o odstúpení ale najneskôr do štrnástich dní, vrátiť Predajcovi resp. osobe poverenej Predajcom, okrem prípadu ak sa zaviazal, že výrobok dopraví sám späť. V prípade, že spotrebiteľ k vráteným výrobkom z dôvodu odstúpenia nepripojí všetky pôvodne odovzdané položky, tak si Predajca vyhradzuje právo vyúčtovania protihodnoty chýbajúcich položiek spotrebiteľovi.
Odoslanie späť v lehote sa považuje za splnené, keď spotrebiteľ výrobok odošle späť ešte pred vypršaním lehoty.
Spotrebiteľ znáša len priame náklady spojené s odoslaním výrobku späť, okrem prípadu, že tieto Predajca prevzal na seba.
Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty výrobku použitím jeho povahy, charakteru a k diagnostikovaniu jeho činnosti. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty, keď Predajca nevyhovel podľa zákona o predpísanej povinnosti informovať spotrebiteľa.
4.Podľa nariadenia vlády 45/2014 (II.26) §29 odsek (1), (2):
§29 odsek (1) spotrebiteľovi neprináleží právo uplatňovať §20:
a) v prípade v zmluve cielenej na poskytnutie služby a po poskytnutí celkovej služby, keď podnikateľský subjekt začal plnenie vyslovene predom na prosbu/dopyt spotrebiteľa, a spotrebiteľ toto bral na vedomie, že poskytnutím celkovej služby stráca právo na výpoveď.
b) ohľadom takého tovaru alebo služby, ktorého cena podnikateľského subjektu nemá vplyv na finančný trh, podľa §20 odsek (2) aj počas určeného obdobia môže závisieť od výkyvov
c) v prípade výrobku predom nevyrobeného, ktorý sa zhotovil podľa príkazov spotrebiteľa alebo na jeho vyslovenú žiadosť, alebo takého výrobku, ktorý sa zhotovil jednoznačne na osobu spotrebiteľa,
d) ohľadom výrobkov ľahko sa kaziacich a kvalitu rýchlo strácajúcich
e) ohľadom takých balených výrobkov, ktoré po otvorení nemožno zaslať späť z dôvodu zdravotného a hygienického
f) ohľadom takých výrobkov, ktoré sa po odovzdaní svojím charakterom môžu neoddeliteľne zlučovať s inými výrobkami
g) ohľadom takého nápoja s obsahom alkoholu, ktorého skutočná hodnota nie je ovplyvniteľná podnikateľským subjektom ale výkyvmi trhu, a o ktorého cene sa dohodlo pri kúpnopredajnej zmluve, ale k plneniu zmluvy došlo iba po tridsiatich dňoch odo dňa uzatvorenia zmluvy.
h)v prípade takej podnikateľskej zmluvy, pri ktorej spotrebiteľa vyhľadal podnikateľský subjekt na jeho vyslovenú žiadosť cielenú na súrne odstránenie poruchy alebo vykonanie údržby
i) ohľadom prevzatia zabeleného obalu audio nahrávky, video nahrávky, obrázkového snímku, resp. počítačového softveru, keď spotrebiteľ obal otvoril
j) ohľadom novín, časopisov, novín vydávaných na obdobie, okrem predplatených
k) v prípade zmlúv uzatvorených na verejných dražbách
l) okrem zmlúv cielených na poskytnutie bytovej služby na ubytovanie, dopravu, požičiavanie osobných vozidiel, v prípade zmlúv cielených na poskytnutie stravovacej služby alebo využitie voľného času keď sa v zmluve určil termín alebo lehota plnenia
m) ohľadom nie na vecnom nosiči poskytnutý obsah digitálnych dát, keď podnikateľský subjekt na predom výslovný súhlas spotrebiteľa začal plnenie, a spotrebiteľ súčasne bral na vedomie, že po začatí plnenia stráca právo uplatňovať §20
2) podľa obsahu odseku (1) bod h) určeného prípadu práva §20 keď na spotrebiteľovu vyslovenú žiadosť cielenú na poskytovanie služby a súrne odstránenie poruchy alebo vykonanie údržby sa vzťahuje aj na použité súčiastky a tovary a služby k nim prislúchajúce.
IX. Záverečné ustanovenia
Predávajúci tieto VOP pre Kupujúcich zverejňuje na nasledovných miestach:
na internetovej domovskej stránke (www.gazdabolt.hu)
na svojom sídle, tohto času: H-2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
Predávajúci si vyhradzuje právo zmenenia nariadení týchto VOP bez predošlého zaslania oznámenia o tom Kupujúcemu. Predávajúci prípadné zmeny VOP takisto zverejní na už vyššie uvedených miestach. Zmenené nariadenia VOP Predávajúci po zverejní na oficiálnej domovskej stránke použije ohľadne uzatvorenia zmlúv.
Ohľadom nariadení neobsiahnutých v týchto VOP platí použitie účinných zákonov Maďarskej republiky.
* Neplatnosť jednotlivých nariadení neznamená celkovú neplatnosť týchto VOP.
Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 18. júna 2014, a sú použiteľné ohľadom zmlúv uzatvorených po tejto dobe.