ÁSZF


Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – Általános Szerződési Feltételei – a továbbiakban: ÁSZF

Tartalom:

I. Értelmező rendelkezések

II. Bevezető rendelkezések

III. A szerződés létrejötte

IV. A szerződés teljesítése

V. Teljesítési feltételek, átadás-átvétel kifogás

VI. Árak és fizetési feltételek

VII. Felelősség

VIII. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

IX. Elállási jog

X. Adatkezelés, adatvédelem

XI. Akciók, kedvezmények

XII Záró rendelkezések

I. Értelmező rendelkezések:

1.1. Eladó: az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft., mint jogi személy, amely az üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el

1.2. Vevő: bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet aki, illetve amely az Eladóval az Eladó által üzemeltetett honlap – webáruház - igénybevételével, a honlapon meghatározott bármely egyedi termék, vagy fajta- és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződésének létrejötte érdekében, szerződést köt.

1.3. Webáruház: az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. által üzemeltetett, www.gazdabolt.hu elnevezésű honlap, amelynek fő profilja a termékek értékesítése adásvétel útján.

1.4. Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:231.§ szerint:

(1) Ha az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni szolgáltatására vállal kötelezettséget, és a felek rögzítik annak a mennyiségi eltérésnek a mértékét, amennyivel az eladó a szerződésben kikötött mennyiségnél többet vagy kevesebbet szolgáltathat, a vevő a ténylegesen szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni.

(2) Ha az eladó a mennyiségi eltérés által lehetővé tett legkisebb mennyiségnél kisebb mennyiséget szolgáltat, a szerződésszegése következményeit a szerződésben kikötött mennyiség figyelembevételével kell alkalmazni.

(3) Ha az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni szolgáltatására vállal kötelezettséget, a vevő az eladó teljesítésének felajánlásáig elállhat a szerződéstől; ha az eladó a szerződést részletekben köteles teljesíteni, és a szolgáltatás egy részének teljesítését már felajánlotta, akkor a vevő a teljesítésre még fel nem ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződést felmondhatja. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlásával az eladónak okozott kárért a vevő kártalanítási kötelezettséggel tartozik.

A fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog értékesítésére vonatkozó szabályokat Eladó a vetőmagokra, növényekre, mű- és szervestrágyákra, egyéb vegyi anyagokra talaj, virágföld és talajkondicinálókra, valamint növényvédő szerekre alkalmazza.

1.5. Termék: a Webáruház kínálatában szereplő, a Webáruházban forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog.

1.6. Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó, tehát a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

1.7. Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

1.8. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

1.9. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

1.10. Csomagpont: Eladónak a Vevő által megvásárolt áru fuvarozására kijelölt postai szolgáltató alvállalkozója által üzemeltetett automata, vagy hagyományos csomagkézbesítési helye.

II. Bevezetés:

2.1. A jelen ÁSZF tartalmazza az Eladó által üzemeltetett www.gazdabolt.hu internetes címen megtalálható Webáruházban forgalomba hozott és értékesítésre szánt Termékek, valamint a fajta- és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződése létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a teljesítési és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit, továbbá Vevők, valamint az Eladó egymással szemben érvényesíthető jogait és kötelezettségeit.

A jelen ÁSZF hatálya kizárólag a Webáruház által nyújtott szolgáltatásokra, a Webáruház által értékesített Termékekre, a Webáruházban elérhetővé tett információkra, a Vevők, valamint az Eladó egymással szemben érvényesíthető jogaira és kötelezettségeire, és a Vevők, valamint az Eladó közötti jogviszonyokra terjed ki.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

A jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki az Eladó és Vevő közötti külön írásba foglalt megrendeléseken, szerződéseken alapuló ügyletekre, valamint az Eladó nyilvános forgalom számára nyitva álló üzletében kötött szerződésekre.

2.2. Az Eladó adatai:

· Cégneve: INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

· Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

· Postacíme: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

· Cégjegyzékszáma: 13-09-149602

· Fióktelepei:

Gazdabolt_1: Flóra Hungária Nagybani Virágpiac, Szigetszentmiklós, M0 lehajtó

Gazdabolt_2: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

· Adószáma: 23489127-2-13

· Központi e-mail címe: info@gazdabolt.hu

· Telefonos elérhetősége: (+36) 20 967 4211

2.3. A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében, az Eladó fogyasztói tájékoztatót tesz közzé a www.gazdabolt.hu honlapján, amely tájékoztató a jelen ÁSZF melléklete és az ÁSZF részét képezi.

III. A szerződés létrejötte:

3.1. A Webáruházban közölt információk, nem minősülnek szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek.

3.2. A szerződéskötés folyamata:

3.2.1. Technikai lépések, amelyeket a szerződés elektronikus úton történő megkötéséhez meg kell tenni, valamint az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

3.2.1.1. A Vevőnek, vagy a megfelelő Termék kategória oldalán, vagy a „Kereső” találata alapján ki kell választania az igényelt Terméket! Ezt követően - amennyiben vásárolni kíván az adott Termékből – ki kell töltenie a „Mennyiség” beviteli mezőjét, és rá kell kattintania a „Kosárba” elnevezésű gombra! Ezzel a kívánt mennyiségű Termék bekerül a Vevő kosarába.

3.2.1.2. Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a kezelő felület jobb oldalán, a „Kosár” elnevezésű box-ban a Vevő mindig figyelemmel kísérheti az aktuálisan kiválasztott Termékeket és azok mennyiségét.

3.2.1.3. Amennyiben a Vevő a Termék mennyiségén változtatni kíván, abban az esetben a „Mennyiség” beviteli mezőben módosíthatja a mennyiséget.

3.2.1.4. A Vevő a „Mennyiség” beviteli mezőbe történő 0 szám beírásával, majd az „Újraszámol” gomb megnyomásával, illetve a sor végén lévő x („Eltávolítás”) gombra való kattintással törölheti a kiválasztott Terméket a kosarából. A kívánt változtatások végrehajtása után, a Vevő az „Újraszámol” gombra kattintva kapja meg az új vételárat.

3.2.1.5. Amennyiben a Vevő befejezte a megrendelése kitöltését, a „Fizetés” elnevezésű gombra kattintva érkezik meg a „Pénztárhoz”. A Vevő az itt megtalálható mezők kitöltésével adhatja meg a számlázási- és szállítási adatait. Abban az esetben, ha a Vevő korábban már regisztrált és a Webáruházba be van jelentkezve, adatai automatikusan megjelennek, mindössze a szállítási adatokat kell kitöltenie abban az esetben, ha azok eltérnek a számlázási adatoktól.

3.2.1.6. A Vevő a „Módosítás” elnevezésű gombra kattintva az előző pontra visszaléphet.

3.2.1.7. A Vevő a „Fizetési Kötelezettséggel Járó Megrendelés Megerősítése” elnevezésű gombra kattintva erősítheti meg a megrendelését az Eladó részére. Ezzel a művelettel a Vevő az adásvételi ügyletre nézve kötelező szerződéses ajánlatot tesz Eladó irányába mindazon árucikkek megvásárlására, amelyet a „Kosárba” felvett és egyben kinyilvánítja, hogy a feltüntetett árakat, mennyiségeket, az áru birtokba vételének honlapon megadott általános feltételeit, valamint a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja.

3.2.2. Az Eladó felhívja a Vevők figyelmét arra a tényre, hogy a „Fizetési Kötelezettséggel Járó Megrendelés Megerősítése” elnevezésű gombra kattintva, a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy szerződéses nyilatkozata az Eladó visszaigazolásával ajánlati kötöttséget hoz létre az ajánlat kézhezvételét követő 48 órai időtartamra, amely az ajánlat elfogadása esetén a Vevő fizetési kötelezettségét vonja maga után.

3.2.3. A honlapon az áru képére való kattintással Vevő tájékozódhat arról, hogy az általa megvásárolni tervezett áru az Eladó raktérkészletében szerepel-e vagy sem. A honlapon az áru birtokba vételére vonatkozó tájékoztatások csak és kizárólag a raktáron lévő termékekre vonatkozik. A raktáron nem lévő termékek kiszállítási, birtokba adás-vételi határidejéről az Eladó a 3.2.6. pontban foglaltak szerint tájékoztatja Vevőt.

3.2.4. Az Eladóhoz beérkező megrendelésről az Eladó számítástechnikai rendszere a Vevő ajánlatának befogadását igazoló elektronikus levelet küld a Vevő elektronikus levél címére, amely a Vevő ajánlatának lényeges elemeit, így a megrendelés számát, a megrendelt árucikkek megnevezését, árát tartalmazza, valamint rögzíti az áruátvétel és az áruellenérték kifizetésének Vevő által kiválasztott és az ajánlatban megadott módjára.

3.2.5. Vevő jogosult a 3.2.4. pontban meghatározott elektronikus levél kézhezvételét követő legföljebb 4 órán belül válaszban rögzíteni, ha az áru szolgáltatását Vevő szempontjából olyannak kell tekinteni, mint amit meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kell teljesíteni, és köteles ezt a határidőt is megjelölni. Vevő ezt a feltételt igazolni vagy valószínűsíteni nem köteles. Ha vevő ilyen feltételt az itt rögzített módon és határidőben nem közöl, Eladó e feltétel figyelmen kívül hagyásával jár el.

3.2.6. Eladó ügyintézője a visszaigazoló elektronikus levél kiküldését követő legföljebb 96 órán belül a Vevő által megadott elektronikus levélcímre kiküldi az ajánlat szerinti tartalommal kiállított számlát, illetve közli az áru átvételére vonatkozó határidőt – ha ez az ajánlatban és annak kézhezvételét igazoló elektronikus levélben foglaltaktól eltér – az áru birtokba adásának várható időpontját. Az adásvételi szerződés ezen elektronikus levél kiküldésével jön létre, kivéve, ha Vevő ezen elektronikus levélben megadott adatok alapján az Eladóval kifejezetten közli, hogy a szerződéskötést nem kívánja. Ha Eladó a 3.2.5. pont szerint Vevő által meghatározott teljesítési feltételt nem képes teljesíteni, Eladó köteles ezt közölni, ez esetben a szerződés a felek között nem jön létre.

3.2.7. Amennyiben az Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését – annak elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül – elektronikus úton nem igazolja vissza, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

IV. A szerződés teljesítése:

4.1. Az Eladó által a www.gazdabolt.hu weboldalon közölt teljesítési határidők, tájékoztató jellegűek, melyek az áru raktárkészleten való rendelkezésre állásától függően értelmezendők és módosulhatnak. A honlapon közölt tájékoztató jellegű teljesítési határidőkhöz képest késedelmesen történt szállításokért, illetőleg a késedelemből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

4.2. A Webáruházban megtalálható Termékek szállítási határideje a rendelkezésre álló raktári készlet mennyiségétől függ. Ha a Termék raktári készleten van, a Termék Vevő birtokába átadásának (szállítással, vagy helyszíni átvétellel) határideje a megrendelés visszaigazolásától számított 1-7. nap. Ha a termék nincs raktári készleten a termék Vevő birtokába adásának határidejéről az Eladó külön a 3.2.6. pont szerinti tartalommal tájékoztatja a Vevőt.

4.3. Az Eladó az elő – és részszállítás (teljesítés) jogát minden egyes szerződése tekintetében fenntartja. Elő- illetve részszállítás (részteljesítés) esetén a Vevő a szállítás (teljesítés) arányában köteles a vételárat megfizetni.

4.4. A megrendelések feldolgozása és kézbesítése hétköznapokon nyitvatartási időben, hétfőtől – péntekig 8.00 órától – 17.00 óráig történik. Hétvégén és ünnepnapokon mind a megrendelések feldolgozása, mind a megrendelt Termékek szállítása szünetel.

4.5. Az Eladó alkalmazottja – a megrendelés feldolgozását követően – telefonon, vagy elektronikus levél útján ad tájékoztatást a Vevőnek a megrendelt Termék státuszáról, és annak várható szállítási idejéről. Ugyanez a rendelkezés irányadó a készleten nem lévő, illetve a kifejezetten rendelésre szállított Termékek esetében is.

4.6. A szerződés teljesítése az Eladó részéről az áru birtokba adásával, a Vevő részéről az áru birtokba vételével és az ellenérték megfizetésével történik.

4.7. Az Eladó részéről törtnő teljesítés módja lehet

a) személyes átvétel az Eladó ügyfélforgalom számára nyitva-álló üzlethelyiségében személyesen, avagy

b) kiszállítás megrendelésével Vevő által megadott címre.

4.8. Kiszállítási igény esetén a fuvareszközt és a fuvarozási szolgáltatást Eladó állítja ki, de Vevő költségére.

4.9. Vevő részéről az ellenérték megfizetése készpénzben, vagy bankkártyás fizetéssel az árut szállító fuvarozó szolgáltató általi átvétellel történő kifizetéssel (utánvét), az Eladó üzlethelységében az áru átvételével egyidejű készpénzzel, bankkártyával (egyidejű fizetés), avagy személyes átvétel és kiszállítási igénylése esetén is az áru átvételét megelőző időpontú bankkártya művelettel, vagy banki átutalással (előre utalás). Csomagpontra történő kiszállítás esetén az áruellenérték előre utalással, vagy az átvétel helyén készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki.

V. Teljesítési feltételek, átadás – átvétel, kifogások

5.1. Eladó tájékoztatja Vevőket, hogy a 2010/43 FVM rendelet alapján, növényvédő szereket kiszállítani nem lehetséges. Az ilyen termékeket csak üzleteinkben, személyesen lehet átvenni.

5.2. Amennyiben a megrendelt Termék átadás-átvételére a Vevő által megjelölt helyen kerül sor, a megrendelt Termék kiszállítását az Eladó, vagy saját fuvaros szolgáltatója, mint alvállalkozó útján, vagy valamely szerződéses futárszolgálat igénybevétele útján végzi. Ebben az esetben a Vevő a Termék fuvarozásával kapcsolatos költségeket is köteles kiegyenlíteni. A Termék kiszállításának költsége a megrendeléskor és annak visszaigazolásakor is feltüntetésre kerül.

5.3. A Termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. E körben Vevő kérhet csomagpontra történő kiszállítást is. Csomagpontra való kézbesítést 0-20 kg súlyhatárig, és 60x60x60 cm terjedelmet meg nem haladó árutételekre lehet igénybe venni. A csomagpontra történő kiszállítás kérése esetén a csomagpont kézbesítés, átvétel szabályaira a csomagponti kézbesítési hely szerződési feltételei és eljárásrendje irányadó. Vevő a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy amennyiben csomagponti kézbesítést kér, a csomagponti kézbesítő szolgáltató szerződési és árukézbesítési feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az ilyen kézbesítés módjával, idejével kapcsolatban Eladót felelősség nem terheli.

5.4. Az Eladó Vevő által megjelölt szállítási címen a szállítás időpontjában tartózkodó személyt a Termék átvételével megbízott személynek, helyettes átvevőnek tekinti, aki a Termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

5.5. Vevő felelősségi körébe tartozik, hogy a fuvarozás során a Vevő által megadott címen az átvételt, a mennyiségi és minőségi ellenőrzést és az áruellenérték kifizetését biztosítsa. Vevő az e kötelezettségének megszegéséből eredő károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint tartozik helytállni.

5.6. Vevő, vagy megbízottja köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett Termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett Terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

5.7. A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék vételárának kifizetését megtagadni.

5.8. A Termék átvételével a kárveszély a Termék tekintetében az Eladóról, vagy a teljesítésben az Eladó oldalán közreműködő személyről, átszáll a Vevőre.

5.9. A házhoz szállítás költségei a következők:

Súlyhatár (-tól-ig) Szállítási költség Értékhatár
0-2 kg 1 650 Ft Bruttó 50 000 Ft-ot meghaladó rendelési érték felett díjmentes a szállítás
2,01-10 kg 1 950 Ft
10,01-20 kg 2 450 Ft
20,01-30 kg 2 750 Ft
30,01-50 kg 3 400 Ft
50,01-75 kg 4 650 Ft Bruttó 100 000 Ft-ot meghaladó rendelési érték felett díjmentes a szállítás
75,01-100 kg 5 950 Ft
100,01-150 kg 8 500 Ft Bruttó 200 000 Ft-ot meghaladó rendelési érték felett díjmentes a szállítás
150,01-250 kg 15 950 Ft
250,01-800 kg 19 250 Ft
800,1- egyedi ajánlat alapján  

 

A csomagpontra szállítás költségei a következők:

Súlyhatár (-tól-ig)      Szállítási költség
0-5 kg 1 350 Ft
5,1-20 kg 1 550 Ft

 

5.10. Eladó az 1 m3 térfogatot meghaladó rendelések esetén egyedi szállítási díjat számít föl, amelyet a 3.2.6. pont szerinti visszaigazolásban közöl Vevővel!

5.11. Kézbesítési felárak:

5.11.1. Túlsúly felár: Amennyiben egy darab termék tömege meghaladja az 50 kg-ot akkor a szállítási díjra túlsúly felár rakódik, amelynek mértéke 5750 Ft

5.11.2. Túlméret felár: Amennyiben a termék csomagolásának a hossza meghaladja a 2,1m-t úgy a szállítási díjra túlméret felár rakódik, amelynek mértéke 600 Ft

VI. Árak és fizetési feltételek

6.1. A Webáruházban a Termékek általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.

6.2. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor egyoldalúan módosítsa a Webáruházban feltüntetett Termékeket és azok árait, különösen abban az esetben, ha árfolyamváltozás vagy más, a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében az Eladó oldalán az áremelés nélkül költségnövekedés lépne fel. Az áremelés mértékét az Eladó köteles a Vevő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről az Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.

6.3. A Vevő ajánlattételének beérkezéséről szóló visszaigazolását (3.2.4. pont) követően az árak egyoldalú módosítása nem lehetséges.

6.4. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén az alábbi fizetési módok lehetségesek:

6.4.1. készpénzben, bankkártyával az Eladó jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely fióktelepén, utánvéttel, a kiszállítást végző futárnak teljesítve, előre történő átutalással.

6.4.2. A Terméknek az Eladó jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely fióktelepén történő személyes átvétele esetén (jelenleg szünetel), a Vevő a Termék vételárát az átadás-átvétellel egyidejűleg készpénzben, vagy bankkártyás tranzakció útján köteles megfizetni.

6.4.3. Amennyiben a kiszállított Termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy a Termék az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak a Termék rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit és a szerződésszegéssel okozott károk szerint a felmerült kárait megfizetni.

6.4.4. A Termék vételárának részletekben történő teljesítésére kizárólag az Eladó külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.4.6. Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére az Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

VII. Felelősség

7.1. Az Eladó nem felel a szerződésszegés következményes káraiért, valamint nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni jellegű károkért. A szerződésszegés miatt sérelmi díj fizetési kötelezettség a feleket a másik fél irányában nem terheli.

7.2. Az Eladó nem vállal felelősséget azért, hogy a Termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a Termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e.

7.3. Eladó a termékekre a 151/2003 (IX.22.) Korm. R. és a 18/2020. (VI.12.) NGM r. szabályai szerint vállal jótállást. Nem terjed ki a jótállás olyan Termékre, amelyekre az itt megjelölt jogszabályok szerint sem kötelező jótállást vállalni. (pl, vegyszerek, trágyák, vetőmagok, növénypalánták, avagy bármely olyan árura, amelynek egyedi ellenértéke a jótállási szabályok szerinti értékhatárt nem éri el)

7.4. Mindazon Termékek szolgáltatásával kapcsolatban, amelyekre a fenti jogszabály alapján az Eladó jótállási kötelezettsége nem terjed ki, Eladó a Ptk. 6:159. §-a szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Ezen Termékek körében a Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy a Termék hibája a szerződés teljesítésekor fennáll.

7.5. Egyes Termékek, így különösen a vegyszerek, talajjavítók, vetőmagok, növénypalánták esetében Eladó a termék csomagolásán feltüntetett kellékekért (mennyiség, jellemzők, összetétel) felelős. E felelőssége nem lehet terhesebb, mint a termék gyártója által vállalt felelősség.

7.6. A jótállási körbe nem tartozó termékek esetében az Eladó bizonyított hibás teljesítése esetén a Vevő kicserélést követelhet, vagy a szerződéstől elállhat. Felek a kijavítás, árleszállítás jogkövetkezményeinek alkalmazását e termékek sajátosságaira tekintettel kizárják.

VIII. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat:

8.1. A megrendelt Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásokat a Vevő, az Eladó 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. szám alatti elérhetőségén szóban, vagy írásban, postai úton, avagy Eladónak a 3.2.6. pont szerinti visszaigazolásban meghatározott elektronikus levélcímén megtett panaszbejelentéssel terjesztheti elő.

8.2. Az Eladó, a Vevő esetleges kifogásait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

8.3. Az Eladó üzletében, nyitvatartási időben a Vevő személyesen bejelentett panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell. Ha a panasz azonnal nem orvosolható, akkor a panaszról feljegyzést kell készíteni.

8.4. A Vevő írásban vagy személyesen tett – észrevételét, reklamációját Eladó kivizsgálja, és erről az észrevétel, reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül a bejelentéssel megegyező módon, írásban vagy e-mailben tájékoztatja az előfizetőt. A válasznak a panaszbejelentés tartalmára utalnia kell.

8.5. Ha Eladó a Vevő panaszának helyt ad, a jótállás, vagy szavatossági kötelezettségének teljesítésére irányadó jogszabályok és/vagy a jelen általános szerződési feltételek szerint áll helyt. Ha a jótállási, szavatossági kötelezettség teljesítése (kicserélés, kijavítás) nyomban nem lehetséges, Eladó meghatározza e kötelezettségei teljesítésére vonatkozó ésszerű határidőt.

8.6. Ha Eladó a Vevő panaszának nem ad helyt, Vevőt tájékoztatja az igényérvényesítés további lehetőségeiről, ezen belül arról, hogy panaszával mely további hatóságokhoz fordulhat. Eladó fogyasztóvédelmi békéltető testület döntéseinek nem veti alá magát.

IX. Elállási jog

9.1. A Ptk. 8. § (1) bek. 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő Vevőt, a vonatkozó jogszabály értelmében, indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az általános szerződési feltételek jelen fejezetében foglalt elállási jogok kizárólag olyan vevők esetében alkalmazandó, akik egyben fogyasztónak is minősülnek. (a továbbiakban fogyasztó)

9.2. Olyan szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a vonatkozó jogszabály szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

9.3. A fogyasztó az előzőekben jelzett elállási, vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

9.4. (A megelőző 1. a) pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.)

9.5. A fogyasztó az előzőekben részletezett elállási/felmondási jogát a vonatkozó jogszabályban megtalálható és az Eladó által a jelen ÁSZF 1. melléketében is feltüntetett nyilatkozat- minta felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

9.6. A fogyasztó elállási/felmondási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó a nyilatkozatát az előzőekben jelzett határidő lejárta előtt elküldi. Ebben a körben a bizonyítási kötelezettség a fogyasztót terheli.

9.7. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása, vagy felmondása esetén

9.7.1. Ha a fogyasztó az előzőekben felsoroltaknak (vonatkozó jogszabály) megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

9.7.2. Elállás, vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján, az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

9.7.3. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

9.7.4. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén, az Eladó mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

9.7.5. Eladó nem követelheti a fogyasztótól a Termék csomagolásának visszaküldését, vagy e csomagolás sértetlenségét nem szabhatja az elállási jog gyakorlásának feltételéül, kivéve ha sértetlen csomagolás hiányában a termék nem alkalmas fuvarozásra, vagy postai küldeményként való feladásra (pl, vegyszerek, vetőmagok, talajjavítók).

9.6. A fogyasztó kötelezettségei elállása, vagy felmondása esetén

9.6.1. Ha a fogyasztó az előzőekben felsoroltaknak (vonatkozó jogszabály) megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak, vagy az Eladó által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza. Amennyiben a fogyasztó az elállás okán az Eladó részére visszaküldött Termékhez esetlegesen nem mellékel minden, eredetileg a részére átadott tételt, úgy az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételek ellenértékét felszámítsa a fogyasztónak. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

9.6.2. A fogyasztó kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költség viselését.

9.6.3. A fogyasztó csak a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha az Eladó a vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

9.6.4. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint: 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti (elállás/felmondás) jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

X. Adatkezelés, adatvédelem

10.1. Eladó a Vevőkkel kötendő szerződés létrejötte és teljesítése, valamint a szerződésből folyó jogok és kötelezettségek hatóság előtti érvényesítése érdekében a Vevők alábbi adatait kezeli:

a) a Vevő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye,

b) a Vevő által megjelölt kiszállítási, kézbesítési cím, akkor, ha az nem azonos a Vevő lakóhelyével, székhelyével, vagy tartózkodási helyével,

c) a Vevő által meghatározott számlázási cím, szükség esetén Vevő bankszámlaszáma,

d) nem természetes személy Vevő esetén a Vevő cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint szükség esetén a Vevő pénzforgalmi számlaszáma,

e) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek közül a Vevő telefonszáma és elektronikus levélcíme;

f) Vevő által megadott, a rendelést azonosító álnév, Vevő által a www.gazdabolt.hu honlapon létrehozott regisztráció során megadott egyéb azonosító adat

g) Vevő rendelései, szerződései, a megkötött szerződések teljesítésével kapcsolatos adatai, a Vevő számlái, reklamációi, Eladóval folytatott elektronikus levelezései.

10.2. Eladó adatkezelése a Vevő hozzájárulásán alapul. Eladó a kezelt adatokat harmadik személynek – ide nem értve az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókat - nem adja át és megfelelő, hatékony, biztonságos, korszerű számítástechnikai adatvédelmi megoldásokkal biztosítja, hogy harmadik személyek a kezelt adatokhoz ne férjenek hozzá. A Vevő adataihoz kizárólag Eladó alkalmazottai és az adatfeldolgozók férnek hozzá. Az adatkezelés időtartama a szerződésből folyó igények elévülési idejével azonos.

10.3. Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a jelen ÁSZF 2. sz. melléklete.

XI. Akciók, kedvezmények:

11.1. Eladó nem alkalmaz olyan árszabási rendszert, amely adott Termékek minimális mennyiségei – ide nem értve a kiszerelési/csomagolási egységek szerinti minimumokat - vásárlásához kötött (minimális összegű, vagy mennyiségű vásárlás), avagy nagyobb Termék mennyiségek vásárlása esetére árkedvezményt biztosít (mennyiségi kedvezmény).

11.2. Eladó a visszatérő és regisztrált vásárlók számára pontrendszer-szerű kedvezményeket biztosíthat. A pontrendszer szerint, minden, a regisztrált vevő által a saját fiókjába belépve – az Eladónál, a www.gazdabolt.hu weboldalon tett megrendelés alapján – termékvásárlással megfizetett ellenérték után, az Eladó meghatározott számú pontot (Gazda Pont) ír jóvá a regisztrált vevő részére. Eladó a pontokból kedvezménykupont hoz létre, amit bármikor fel lehet használni. A pontokat kuponra váltani lehet a saját fiók „gazdapontjaim” menüpont alatt, majd az itt létrehozott kupont, a fizetés pontjában lehet beváltani, vagy kupon létrehozása nélkül is be lehet váltani egy menetben a kosárfolyamatban a „gazdapont felhasználás” gombra kattintva. Ha a kupon értéke nagyobb, mint a megvásárolt termékek értéke, a kupont csak részben használja föl a rendszer. A maradvány összegről egy új kupont állít, ki a rendszer melyet 2 éven belül lehet felhasználni.

11.3. A pontrendszer kedvezmények mindenkori feltételeit, jellemzőit és mértékét Eladó a www.gazabolt.hu honlapján teszi közzé.

11.4. A szolgáltató egyedi elbírálás alapján is biztosíthat kedvezményt.

XII. Záró rendelkezések

Az Eladó a jelen ÁSZF-t a Vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé:

Interneten a honlapján (www.gazdabolt.hu), mindenkori székhelyén, jelenleg a 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. szám alatt

Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa. Eladó az ÁSZF esetleges módosításait a fent megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket az Eladó a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza. Az ÁSZF módosulása nem érinti a módosítás előtt létrejött szerződések feltételeit.

A Vevő bármely Termék megrendelésével egyidejűleg elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, a vonatkozó jogszabály szerinti teljeskörű tájékoztatást az Eladótól megkapta, továbbá az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tekinti és betartja.

A jelen ÁSZF által nem szabályozott rendelkezések tekintetében, Magyarország hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.